fb-pixel

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY IMI TRADE s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmy iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina, IČO 31565531, výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo 488/L (ďalej len Predávajúci).

2. PREDMET PLNENIA

„Predmet plnenia“ týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim.

3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci bude tovar objednávať písomne, e-mailom, cez eshop ktorý je súčasťou tohto katalógu alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom:

Názov firmy, fakturačná/ dodacia adresa, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba/ telefón, kód a názov tovaru, počet kusov, alebo prostredníctvom webu www.imitrade.sk . V objednávke  vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú. V prípade , že kupujúci stornuje svoju objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50%  z hodnoty objednávky.

4. CENA

Ak neboli dohodnuté iné ceny, platia ceny uvedené v katalógu pri jednotlivých tovaroch a pri množstvách uvedených v cenovej tabuľke. Tieto ceny sú FCO sklad Žilina, Bratislava alebo Košice a sú uvedené bez DPH. Takisto nezahŕňajú grafické práce a iné služby spojené s dodávkou tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka.

5. GRAFIKA A POTLAČ

Cena prípravy tlače je 17 € za farbu a umiestnenie. Pokiaľ Kupujúci žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady. Pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo (ako pre vyrezanie do fólie) spracovaný motív vo formáte cdr (CorelDraw), ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu. Akokoľvek inak dodané podklady sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná.

Cena grafických prác je stanovená na 17 €/h.

6. OSTATNÉ USTANOVENIA
Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.