fb-pixel

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov je pre IMI TRADE s.r.o. veľmi dôležitá a chceme byť otvorení a transparentní, pokiaľ ide o naše spracovanie vašich osobných údajov. 
Preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Spoločnosť IMI TRADE s.r.o. , je prevádzkovateľom osobných údajov, ktoré nám poskytnete a zodpovedá za vaše osobné údaje v zmysle platných predpisov o ochrane osobných údajov. 

IMI TRADE s.r.o.
Jánošíkova 21
010 01 Žilina

Slovensko

Zapísaná v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka číslo: 488/L, deň zápisu: 10.06.1992, s prideleným IČO: 31 565 531

Kontaktná osoba: rakovanova@imitrade.sk

Identifikačné číslo DPH: 2020445416

Kde uchovávame vaše údaje?
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“). Každý takýto prenos vašich osobných údajov sa vykonáva v súlade s uplatniteľnými predpismi.

Kto má prístup k vašim údajom?
Vaše údaje sa môžu poskytovať v rámci skupiny IMI TRADE s.r.o. (bližšie informácie o spoločnostiach v rámci skupiny IMI TRADE s.r.o. nájdete v našej výročnej správe, ktorú nájdete na finstat.sk.). Miestna spoločnosť IMI TRADE s.r.o.  bude konať len ako spracovateľ osobných údajov a osobné údaje bude spracúvať v mene slovenskej spoločnosti.

Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám mimo skupiny IMI TRADE. Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Nižšie v rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.

Aký je právny základ na spracovanie?
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

Aké máte práva?

Právo na prístup: 
Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa skontaktovať s IMI TRADE s.r.o. a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

Právo na opravu: 
Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, vrátane práva na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Ak máte IMI TRADE účet, môžete upravovať svoje osobné údaje v rámci svojho účtu.

Právo na prenosnosť:
Vždy, keď IMI TRADE spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na vymazanie:
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva IMI TRADE s.r.o., kedykoľvek okrem týchto situácií:

*máte nevybavenú záležitosť so spoločnosťou IMI TRADE s.r.o.
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,
*máte nevyrovnaný dlh u IMI TRADE s.r.o. bez ohľadu na spôsob platby,
*ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo takéto podozrenie,
*váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v prípade zosnulých zákazníkov,
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov.

Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme IMI TRADE s.r.o.. IMI TRADE s.r.o. nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov.

Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu.

Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:
* sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,
* úpravou nastavení svojho účtu IMI TRADE s.r.o.,

Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo požiadať, aby IMI TRADE s.r.o. obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

*ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme IMI TRADE s.r.o., IMI TRADE s.r.o. obmedzí všetko spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.
*ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, IMI TRADE s.r.o. musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov do overenia správnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov.
*ak IMI TRADE s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.    

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu údajov je nesmierne dôležitá, preto v prípade potreby neváhajte kontaktovať našich zamestnancov prostredníctvom e-mailu. Môžete sa s nimi skontaktovať na rakovanova@imitrade.sk

Ak sa domnievate, že IMI TRADE s.r.o. spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať. Máte právo na podanie sťažnosti príslušnému orgánu.

Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:
Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť prevádzkovateľa alebo vaše práva.