Reklamačné podmienky

10.08.2020

1. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE A NÁHRADY ŠKODY

Vzhľadom na druh tovaru a určenie jeho použitia predávajúci negarantuje žiadne špecifické vlastnosti tovaru.

Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) vady a poškodenia alebo vady množstva pri dodaní alebo odbere tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu – prevzaté s výhradou ( poškodené, premočené, otvorené, rozbité vo vnútri...) a oznámiť Predávajúcemu tieto vady na tovare okamžite, najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru. Neskôr uplatnené vady, ktoré boli zjavné už pri prevzatí tovaru Predávajúci nie je povinný uznať. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol potlačený Kupujúcim alebo jeho subdodávateľmi. Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka.