Rozšírené
vyhľadávanie

Užívateľ neprihlásený
Prihlásiť   Registrovať

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY FIRMY IMI TRADE s.r.o.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmy iMi Trade s.r.o., Jánošíkova 21, Žilina, IČO 31565531, výpis z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: s.r.o., vložka číslo 488/L (ďalej len Predávajúci).

2. PREDMET PLNENIA

„Predmet plnenia“ týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru – reklamných predmetov, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim.

3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci bude tovar objednávať písomne, faxom, e-mailom na objednávkovom formulári, ktorý je súčasťou tohto katalógu alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom:

Názov firmy, fakturačná/ dodacia adresa, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba/ telefón, kód a názov tovaru, počet kusov, alebo prostredníctvom webu www.imitrade.sk . V objednávke  vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú. V prípade , že kupujúci stornuje svoju objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50%  z hodnoty objednávky.

4. CENA

Ak neboli dohodnuté iné ceny, platia ceny uvedené v katalógu pri jednotlivých tovaroch a pri množstvách uvedených v cenovej tabuľke. Tieto ceny sú FCO sklad Žilina, Bratislava alebo Košice a sú uvedené bez DPH. Takisto nezahŕňajú grafické práce a iné služby spojené s dodávkou tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka.

5. GRAFIKA A POTLAČ

Cena prípravy tlače je 17 € za farbu a umiestnenie. Pokiaľ Kupujúci žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady. Pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo (ako pre vyrezanie do fólie) spracovaný motív vo formáte cdr (CorelDraw), ai (Adobe Illustrator), eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu. Akokoľvek inak dodané podklady sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná.

Cena grafických prác je stanovená na 17 €/h.

6. DODACIE PODMIENKY

Dodacia lehota tovaru bez potlače, ktorý sa nachádza na sklade predávajúceho je 5 pracovných dní od objednávky. Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je k dispozícii na sklade v Žiline ale je na sklade u subdodávateľov je termín dodávky 10 pracovných dní odo dňa objednávky. Pri tovare, ktorý sa v danom čase nenachádza na skladoch Európskych subdodávateľov bude termín dodávky predmetom osobitného dojednania.
Termín dodania tovaru s potlačou sa predlžuje o 14 dní od potvrdenia korektúry potlače Kupujúcim, pokiaľ sa vzhľadom na množstvo objednaného tovaru nedohodne inak. Dodávka tovaru sa realizuje prevzatím tovaru Kupujúcim alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi. Za doručenie dodávky bude Kupujúcemu účtovaná cena 5 € bez DPH za každú objednávku do 400 € bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu alebo pri osobnom odbere táto položka nebude účtovaná.

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodávky tovaru prípadne zrušenie dodávky tovaru z dôvodu vypredania zásob. Kupujúcemu v tom prípade, nevzniká nárok na zrušenie ostatného záväzne objednaného tovaru.

Doprava kuriérom

Za doručenie dodávky kuriérom bude Kupujúcemu účtovaná cena 5 € bez DPH za každú objednávku do 400 € bez DPH. Pri objednávke nad túto sumu táto položka nebude účtovaná.

Za doručenie dodávky kuriérom na dobierku bude Kupujúcemu účtovaná cena 5 € bez DPH za každú objednávku do 400 € bez DPH + príplatok za DOBIERKU 2,50 €. Pri objednávke nad 400 € bude účtovaný len príplatok za DOBIERKU 2,50 € bez DPH.

Osobný odber

Pri osobnom prevzatí tovaru Kupujúcim v spoločnosti IMI Trade, s. r. o. v Žiline, Bratislave alebo v Košiciach nebude položka 5 € účtovaná.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

Úhrada objednaného tovaru je realizovaná platbou v hotovosti alebo dobierkou. Iná forma úhrady musí byť špecifikovaná Zmluvou o dodávke tovaru, ktorá musí byť uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim pred zadaním objednávky. V prípade uzatvorenia vyššie uvedenej zmluvy a pri nedodržaní doby splatnosti faktúry, zaplatí Kupujúci zmluvnú pokutu za každý jeden deň omeškania platby vo výške 0,5 % z kúpnej ceny tovaru. Ďalšiu zákazku prevezme na dobierku alebo oproti platbe v hotovosti.

8. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE A NÁHRADY ŠKODY

Vzhľadom na druh tovaru a určenie jeho použitia predávajúci negarantuje žiadne špecifické vlastnosti tovaru.

Ak dodávka vykazuje zrejmé (zjavné) vady a poškodenia alebo vady množstva pri dodaní alebo odbere tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť uviesť do preberacieho protokolu – prevzaté s výhradou ( poškodené, premočené, otvorené, rozbité vo vnútri...) a oznámiť Predávajúcemu tieto vady na tovare okamžite, najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru. Neskôr uplatnené vady, ktoré boli zjavné už pri prevzatí tovaru Predávajúci nie je povinný uznať. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol potlačený Kupujúcim alebo jeho subdodávateľmi. Riešenie reklamácií, náhrady škody a záručná doba je stanovená ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 5% z objednaného množstva bez vymožiteľného nároku na dodanie rozdielu v počte.
Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Facebook
Facebook

Všetko o iMi
Kontakty
Obchodné podmienky
O nás
Správy

Rôzne
Mapa stránok
RSS
FAQ

ippag